...Lift Every VoiceLyrics

Home
MP3s
Video
Pictures
Lyrics

 
 
SHOOBY TAYLOR - "LIFT EVERY VOICE AND SING"


Listen Along

   
Shoo soo soo waah
Shwee daa
Shraa laa laa wee wheet doo saaw
Shraa laa laa haaw
Dweet dee blaa
Dweet dee saaw daa raaaw

Laa daa daa shree
Low kuu paa
Laa daa daa shraa
Wheet dee saaw
Laa daa daa raaw
Wee da da saaw pee paaw
Squidle ya doughbee
Squidle ya dhat doe bee bee

Wee daa raaw, saaw baa daa haaw
Saa laa raaw, saaw baa haaw, yaw
Wee daa saaw, haa baa daaw shraw
'nd raaw, 'pd paaw, sidle ya doughbee
Shraw tittle yaa doughbee
'ndweet, shooby splaw
Shaw baa laa raaw, sidle' yaa doot in dee splaa
Shaaw baa laa raaw, swwe willy plaaw
fri-lilly waaw, ee shwaaw
Fill-lilly doo daa laa ba, doodl-la-da

Be-be dootn' dwaydn' shwidlya-do-da-la-ba doodle-ya-d'
Be-be dootn' bidnn dooblle-ya lnn doodle-ya-doo-lay
Dah-bay dootin' la-diddle-ditn' doo-la-la bey do-lay dotin' dwee-bee
Day-ton doo-ba-la la ren-den di-di-la-la-ren doh-day dootin'
Dway-pee-papi papi papi, Daw-pee dapi dapi dapi
Retibala to-ta-la-ba trid'ln tra-la,
Da-ba-la-ra fay tid'la tee-la-ba tridle-ya dotin' dwee-bee
do-do-dohtin' didle'-ya dotin' dwee-bay dotin' dwee-bay

Shree shraw haaw, shraw-ba-la-ra shaw-la-raw sa-la, eep sid'le ya-plaw-me
Shraw saw raw, shaw ba-da-raw ba-la-raw ba-la-
Swaaw sidle' ya-dee-bee, raw sidle' ya-dough-be-do dwee sidle' ya-dotin' do swaaw
La-be dotin' dwee swidle' ya-dotin' do raw
Sha-la-la-swaw, shaw-la-la-plaaaaw ee-daa
Sidle' ya-do da, dwit'n do-rrrraaaw

(Groovy Organ Solo)


Swee shaaw raw, sa-ba-da-raw sa-la-raw sa-la haaw-daw
Shraw daw saw, sha-ba-da-raw, sa-la-ra-sa-la
Haaw didle' ya-da-da, draw sidle' ya-dough-be dotin'
Dway sidle' ya-dweetin' de-splaw
Dough-dough dotin' dwaitin' spwidle'-ya do-do-do traw
Low-bay dootin' dawy sidle'-ya-do-da-la-pay
Didl'e-ya dootin' whhat me
be-be dotin', be-bay dotin'
Dweetin' de-shraawwww

Transcribed by Brian Harding

 

Home    MP3s    Video    Pictures    Lyrics